Cele fundacji

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarki i nauki oraz współpracy pomiędzy nimi.

Fundacja w szczególności podejmuje działania w obszarze przywództwa, społecznej odpowiedzialności biznesu i wzrostu efektywności w zarządzaniu aktywami, w tym zwłaszcza stworzenie platformy dla konstruktywnej i korzystnej dla wszystkich współpracy między środowiskiem naukowym.

Fundacja utworzona została w 2014 r. jako rezultat dialogu pomiędzy środowiskiem akademickim Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przedsiębiorcami, pracownikami oraz przedstawicielami władzy samorządowej.

Dla realizacji swoich celów fundacja wspiera różnorodne formy aktywności społecznej, merytorycznie i ekonomicznie uzasadnione działania wpływające na rozwój badań naukowych, popularyzacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu, integracji społecznej oraz metod podnoszenia efektywności zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi, wspiera również inne organizacje o takich samych lub zbliżonych celach.

Zapraszamy do kontaktu z władzami fundacji.