Działania fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. promowanie idei przywództwa, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rozwoju efektywności zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi,
 2. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 3. inicjowanie i wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy, w tym grantów i dotacji na działania związane z celami działania Fundacji, udzielanie pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z działalnością Fundacji,
 4. wspieranie przedsiębiorczości akademickiej,
 5. opracowywanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe i intelektualne programów w zakresie określonym w celach działań fundacji, w tym również bezpośrednie wspieranie materialne organizacji i osób działających w tym obszarze,
 6. organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń jednostkom organizacyjnym i grupom obywateli podejmującym działania na rzecz realizacji celów Fundacji; upowszechnianie wiedzy we wszelkich formach masowego przekazu,
 7. organizowanie wymiany doświadczeń, wizyt studyjnych dla osób działających aktywnie w zakresie celów, dla których realizacji została powołana Fundacja,
 8. wspieranie uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i absolwentów w zakresie rozwoju wiedzy w obszarze przywództwa, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz podnoszenia efektywności zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi,
 9. finansowanie wykładów międzynarodowych ekspertów, przyznawanie stypendiów o charakterze naukowym oraz finansowanie udziału w szkoleniach i stażach krajowych i zagranicznych, przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek, czasopism i innych pomocy naukowych oraz działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa w zakresie obszaru zainteresowania Fundacji.
 10. współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej i partnerów unijnych, prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji,
 11. prowadzenie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów Fundacji.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współdziałać oraz wspierać, także finansowo, działalność innych osób i instytucji działających dla osiągnięcia celów zbieżnych z celami Fundacji. Współdziałanie i wsparcie, może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz całkowitego lub częściowego zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób, albo pomocy w uzyskaniu pomocy z innych źródeł. Fundacja może też pozyskiwać środki z funduszy pomocowych instytucji, organizacji i osób, krajowych lub międzynarodowych, oraz współdziałać w tym celu z innymi instytucjami, organizacjami i osobami.

Zapraszamy do rozmowy o współpracy i kontaktu z władzami fundacji.